home . aboutno content
Kemasyhuran Candi Borobudur Di Mata Dunia
19-11-20 (09:57)

.Kemasyhuran Candi Borobudur Di Mata Dunia .aisenodnI id ignujnukid kaynab gnilap gnay atasiw kejbo aynutas-utas halada ruduboroB .tubesret nemunom id kasiaW iraH nakayarem aisenodnI id ahdduB tamu nagned ,haraiz kutnu itanimid patet ruduboroB .araggneT aisA id itanimid igoloekra sutis utas halas iagabes ajobmaK id taW rokgnA nad ramnayM id nagaB nagned takgnirep ikilimem nad ,ainud id rasebret ahduB idnac halai ruduboroB .OCSENU ainuD nasiraW sutiS iagabes nemunom natatacnep nagned itukiid ,OCSENU nad aisenodnI hatniremep helo 2891 nad 5791 nuhat aratna nakukalid rasebret nakiabrep keyorP .naiauseynep aparebeb iulalem nakiratselid uti kajes ruduboroB .aisenodnI ilsa kududnep helo aynisakol uhat irebid gnay ,awaJ id sirggnI asaugnep halai uti taas gnay ,selffaR drofmatS samohT riS helo 4181 nuhat adap sagagid aynnaadarebek gnatnet ainud hurules id nauhategneP .malsI ek awaJ gnaro isrevnok nad 41-ek daba adap awaJ id udniH naajarek huragnep ayngnarukreb lusuynem naklaggnitid naidumek nad 9-ek daba adap nugnabid ruduboroB awhab nakkujnunem itkuB

Candi Borobudur : Peninggalan Nabi Sulaiman Di Tanah Jawa Indonesia? .ainud id pakgnelret nad rasebret ahdduB feiler lebmasna utas halas ikilimem ruduboroB .nakgnal nad gnidnid id fitaran feiler lenap 064.1 nagned rabel gnay rodirok nad aggnat metsis iulalem haraizep udnamem nemunoM .)kutnebreb kadit ainud( utahdapurA nad )kutneb ainud( utahdapuR ,)nanigniek ainud( utahdamaK :ahdduB igolomsok kilobmis takgnit agit itawelem kacnup ek kian ,nemunom ratikes id nalaj itukignem nad nemunom rasad irad ialumid haraizep nanalajreP .ahdduB tamu haraiz tapmet nad ahdduB gnaS igab naajumep tapmet halai tubesret nemunoM .aisenodnI sahk idajnem ruduboroB taubmem kutnu nakudapid gnay ilsa nemele nad nageda kaynab pukuc tapadret numan ,tubesret hayaliw id aidnI huragnep naknimrecnem gnay atpuG ines huragnep nakkujnunem ini idnaC .anawriN iapacnem kutnu ahdduB pesnok nad aisenodnI ilsa ruhulel naajumep nakiauseynem gnay ,awaJ ahdduB rutketisra itukignem idnac niased ,ardneliaS itsaniD nahatniremep asam adap 9-ek daba adap nugnabiD .aggnoreb aputs malad id kudud gnisam-gnisam ,ahdduB gnutap 27 helo ihunepid hagnet habuK .ahdduB gnutap 405 nad feiler lenap 276.2 nagned isaihid utI .tasup habuk ipataid ,radnub agit nad igesrep mane ,kupmutreb mroftalp nalibmes ikilimem ini idnaC .ainud id rasebret ahduB liuk halai inI .aisenodnI ,hagneT awaJ ,nalitnuM atok irad huaj kadit ,gnalegaM netapubaK id 9-ek daba anayahaM ahduB idnac nakapurem ruduboroB

0 comment of posting Kemasyhuran Candi Borobudur Di Mata Dunia
76

no comment
» Alasan Tepat Membeli Mobil Bekas
» Game Android Olahraga Sepakbola
» Kemasyhuran Candi Borobudur Di Mata Dunia
» Kemasyhuran Candi Borobudur Di Mata Dunia
» Ngeunaan EF Sawawa
Name:

Comment:

Smilies List
online: 0 | hits: 30x
© pvlcms